INFORMÁCIE

USPORIADATEĽ KONGRESU
Slovenská neurologická spoločnosť
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia SNeS
Cerebrovaskulární sekce ČNS
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Predseda zjazdu
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO
Predseda Cerebrovaskulárnej sekcie SNeS

Čestné predsedníctvo kongresu
Prof. Valeria Caso, MD, PhD., FESO
President European Stroke Organisation
Prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
predseda Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
predseda Českej neurologickej společnosti ČLS JEP
primár MUDr. Aleš Tomek, PhD., FESO
predseda České cerebrovaskulární sekce ČNS
Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO

Miestny organizačný výbor
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO MUDr. Jana Múdra
MUDr. Miriam Fedičová
MUDr. Eva Feketeová, PhD.
MUDr. Vladimír Haň
MUDr. Norbert Leško
MUDr. Milan Maretta
MUDr. Vladimír Pavlík
MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
MUDr. Mária Tormašiová, PhD.
MUDr. Marianna Vitková, PhD.
PhDr. Bernadetta Dudičová
Mgr. Elena Červeňáková
Mgr. Zuzana Pištejová

Vedecký a programový výbor 45. slovenského a českého cerebrovaskulárneho kongresu
Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
Prof. MUDr. Ján Benetin, PhD.
Doc. MUDr. Miroslav Brozman, PhD, FESO
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO
Prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
MUDr. Georgi Krastev, PhD.
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
MUDr. Norbert Leško
Doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO
MUDr. Jiří Neumann
MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.
MUDr. Piotr Pedowski
Doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
Prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO
MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. FESO
Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE

MIESTO A DÁTUM KONANIA
Hotel DoubleTree by Hilton
Hlavná 1, Košice

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registračný poplatok do 14. 9. 2017 Registračný poplatok na mieste
Člen ČNS, SNS, ČSKN, SSKN 100,-€ 120,-€
Nečlen ČNS, SNS, ČSKN, SSKN 110,-€ 120,-€
Sestra člen SKSaPA 20,-€ 30,-€
Sestra, Laborant, Študent LF, Doktorand, Nelekár 20,-€ 30,-€
Sprevádzajúca osoba 20,-€ 20,-€

Bankové spojenie pre úhradu kongresového poplatku na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti
VÚB Bratislava
Číslo účtu: 4532012
Kód banky: 0200
Variabilný symbol: : 17 1083 03218
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBA SKBX
Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si uschovajte a v prípade potreby na vyzvanie predložte.

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA

  • vstup na odborný program
  • vstup na výstavu
  • vstup na slávnostné otvorenie
  • odborné materiály
  • potvrdenie o účasti

POPLATOK PRE SPREVÁDZAJÚCU OSOBU ZAHŔŇA

  • vstup na výstavu
  • vstup na slávnostné otvorenie

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU
Diagnostika CMP
Manažment akútnej fázy CMP
Intravenózna trombolýza
Endovaskulárna liečba
Neurointenzívna starostlivosť
Primárna a sekundárna prevencia CMP
Intracerebrálne krvácanie, subarachnoidálne krvácanie
Cievne malformácie
Stenózy extra – a intrakraniálnych mozgových tepien
Srdce a mozog
Cievna chirurgia
Organizácia starostlivosti o pacientov s CMP, registre
Neurosonológia
Komplikácie CMP: spasticita, epilepsia, demencia, depresia
Rehabilitácia, logopédia, neuropsychológia, manažment následkov CMP
Dysfágia: diagnostika a manažment
Sesterská sekcia

Predbežný program kongresu
3. 10. 2017
16:00 – 17:00 Slávnostné otvorenie kongresu
17:00 – 19:00 Odborný program
19:00 – Spoločná večera

4. 10. 2017
9:00 – 18:00 Odborný program

5. 10. 2017
9:00 – 18:00 Odborný program
20:00 Spoločensko diskusná večera

6. 10. 2017
9:00 – 13:00 Odborný program

DôLEŽITÉ TERMÍNY

Prihláška k aktívnej účasti do 30. 6. 2017
Abstrakt do 30. 6. 2017
Prihláška k pasívnej účasti do 4. 9. 2017
Zvýhodnený registračný poplatok do 14. 9. 2017

Spoločenská časť kongresu

Vstupné 20,-€
*vstup je možný iba s platnou vstupenkou

Sekretariát kongresu, informácie a korešpondencia
Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Gabriela Šujanová, Mobil: +421 918 622 533
tel.: +421 55 6806193, fax: +421 55 6806156
email: gabriela.sujanova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Slovenská lekárska spoločnosť
Emília Kurucová
Kongresové oddelenie
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Telefón: 2 5292 2017,-19, 0905 530372
E-mail: kurucova@sls.sk

Prihlášky na aktívnu účasť
Zasielajte najneskôr do 30. 6. 2017 na neurologia@progress.eu.sk
O zaradení prihlasovanej práce medzi prednášky rozhodne na základe abstraktu programový výbor.

POKYNY PRE AUTOROV
Trvanie prednášky je max. 10 min., vyžiadaná prednáška podľa dohody, striktne dodržiavať čas. Poster: formát A1, resp. 56 x 86 cm,
orientácia na výšku
Prihlásiť je možné len vedecké prednášky s výnimkou vyžiadaných prezentácií.

Prihlášky na pasívnu účasť
zasielajte do 14.9.2017 elektronicky cez web stránku www.neuro-kosice.sk
Po tomto termíne možnosť prihlásenia sa na mieste .
Telefonické prihlásenie sa na podujatie nebude akceptované.

Kredity
Každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti s kreditným ohodnotením.

Informácie pre firmy
V priestoroch hotela bude usporiadaná sprievodná výstava zdravotníckej techniky a farmaceutických firiem.
Ak máte záujem o firemnú prezentáciu alebo o ponuku partnerstva na tejto akcii, neváhajte nás kontaktovať:
Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Gabriela Šujanová, Mobil: +421 918 622 533
tel.: +421 55 6806193, fax: +421 55 6806156
email: gabriela.sujanova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Do začiatku kongresu ostáva

3. - 6. 10. 2017